Wednesday, October 20, 2010

Asas Pengajaran Bahasa


APA DIA PENDEKATAN, KAEDAH, TEKNIK DAN STRATEGI PENGAJARAN?


Mok Soon Sang 1992, Pedagogi 2  m.s. 8

·         Pendekatan – jalan yang diambil
·         Kaedah – cara teratur, kemas & sistematik
·         Teknik - kaedah membentuk teknik. Misalnya kaedah bercerita = teknik menyampaikan cerita (gaya); kemahiran menyampaikan cerita; pelbagai teknik.

APAKAH PERBEZAAN ANTARA STRATEGI, KAEDAH, PENDEKATAN DAN TEKNIK PENGAJARAN?

PENDEKATAN = APPROACH   (pp. 58)
 • A way to
 • Means of reaching
 • A way of considering/dealing with
 • e.g. a problem: a new approach

TEKNIK = TECHNIQUE (pp. 1257)
 • Proficiency or skill in the practical art/science
 • e.g. a teacher with a good voice but poor technique
 • A way of achieving one’s purpose skillfully.

(Sumber: CHAMBERS ENCYCLOPEDIC ENGLISH DCTI ONARY)
Apakah Klasifikasi Strategi Pengajaran dan Pembelajaran?

1.      Strategi Pemusatan Guru
2.      Strategi Pemusatan Murid
3.      Strategi Pemusatan Bahan Pelajaran

APAKAH CIRI-CIRI STRATEGI PEMUSATAN GURU?
·         Guru memainkan peranan penting
·         Komunikasi sehala. Guru banyak bercakap.
·         Kepimpinan guru secara autokratik
·         Pencapaian objektif guru diutamakan
·         Penyebaran ilmu pengetahuan lebih diutamakan daripada penyuburan nilai murni/perkembangan emosi.
·         Penyampaian fakta secara menghafal. Pembelajaran berbentuk mengingat/menghafal.
·         Interaksi di antara murid adalah pasif.
·         Kaedah keseluruhan kelas.
·         Murid-murid kurang kreatif/ tidak berinitiatif.
·         Kaedah & Teknik – penerangan, demonstrasi, syarahan, kumpulan/pasukan, bercerita, keseluruhan kelas.


APAKAH CIRI-CIRI STRATEGI PEMUSATAN MURID?
·         Murid memainkan peranan penting
·         Komunikasi dua hala. Guru menyoal/membimbing.
·         Kepimpinan guru secara demokratik. Perbincangan/galakan murid memberi pendapat,
·         objektif pencapaian murid diutamakan
·         perkembangan murid secara menyeluruh/seimbang ( j.e.r.i.)
·         Ujian formatif digunakan bagi membaiki kelemahan murid.
·         Penyampaian guru untuk pembelajaran bermakna, memahami & membuat kesimpulan,
·         Peluang interaksi di antara murid adalah positif (bekerjasama, bertolak ansur, tolong-menolong)
·         Kaedah kumpulan/perbezaan & minat murid dipupuk,
·         Murid-murid bersifat kreatif/ berinitiatif.
·         Kaedah & Teknik – projek, inkuiri-penemuan, perbincangan, penyoalanan, penyelesaian masalah, simulasi, main peranan, sumbangsaran, kumpulan kecil dsb.

APAKAH CIRI-CIRI STRATEGI PEMUSATAN BAHAN PELAJARAN?
·         Bahan pelajaran memainkan peranan penting.Pergantungan kepada bahan untuk mencapai objektif pengajaran.
·         Komunikasi/interaksi berlaku antara guru/bahan atau murid/bahan pembelajaran
·         Kecekapan/kemahiran penggunaan bahan pengajaran-pembelajaran diutamakan
·         Penekanan kepada jasmani, rohani, dan kognitif. Murid dilatih dalam kemahiran, kefahaman dan berdikari.
·         Pengajaran bermakna, menarik dan berkesan.
·         Peluang interaksi antara muid banyak. Sifat social yang positif dapat dipupuk melalui kaedah kumpulan kecil – ujikaji, projek, perbincangan dsb.
·         Pengetahuan abstrak dapat dijadikan konkrit dengan adanya bahan-bahan pelajaran
·         Kaedah & Teknik – komputer, bahan cetak, modul, buku teks, buku rujukan, kamus, perakam pita, carta, peta, geraf, spesimen, slaid, video, televisyen, projektor,  dsb.

APAKAH PENDEKATAN DAN STRATEGI KESEPADUAN?

 • Penggabungjalinan
  • Proses penyampaian beberapa kemahiran
  • Kecekapan melaksanakan aktiviti – membaca, menulis, menghurai, mengira, mewarna, menyanyi, melukis, melabel, mengarang, becerita, berlakon dsb.
  • Mendengar, lisan, membaca dan menulis secara bersepadu
  • Kemahiran matematik digabungjalinkan dengan kemahiran bahasa
  • Ciri-ciri gabugjalin:
   • Integrasi beberapa kemahiran
   • Prosesnya bersepadu dan menyeluruh
   • Aktiviti dipelbagaikan dengan menarik
   • Kemahiran utama menjadi fokus
   • Organisasi kemahiran fleksibel
   • Kemahiran diintegrasikan saling kukuh mengukuh antara satu sama lain.
  • Cara mengguna gabungjalin
   • Mengenalpasti kemahiran utama & kemahiran sampingan
   • Kemahiran utama diberi fokus
   • Kemahiran-kemahiran sampingan dikuasai dahulu untuk kukuhkan kemahiran utama
   • Kemahiran utama digunakan di peringkat perkembangan pelajaran,  kemahiran sampingan digunakan di semua peringkat pelajaran
   • Strategi penggabungjalinan kemahiran hendaklah dirancangkan berdasarkan objektif pelajaran, kebolehan & pencapaian murid.
   • Kemahiran-kemahiran diintegrasikan dalam urutan yang sesuai. Setiap kemahiran hendaklah dikaitkan dengan kemahiran yang berikutnya secara lojikal.

 • Penyerapan
  • Proses mengintegrasikan unsur-unsur isi kandungan daripada dua atau lebih mata pelajaran dalam sesuatu pelajaran
  • Isi matapelajaran sains dan kajian tempatan diserap menjadi isi mata pelajaran bahasa.
  • Pendidikan moral, Pendidikan seni, Pendidikan jasmani & Muzik juga diserapkan dalam program bahasa sebagai aktiviti sokongan.
  • Geografi, Sejarah, Kesihatan dan pendidikan moral diserapkan secara bersepadu dalam Sains /Kajian Tempatan.
  • Penerapan Nilai murni , kurikulum akademik disepadukan dengan kokurikulum, kurikulum formal disepadukan dengan kurikulum tak formal.
  • Ciri-ciri penyerapan :
   • Mengandungi beberap unsur ilmu pengetahuan
   • Berbagai unsur diserapkan dalam satu matapelajaran
   • Bilangan mata pelajaran dalam penyerapan fleksibel
   • Organisasi isi kandungan - Unsur utama dan unsur sampingan
   • Proses penyerapan boleh berlaku serentak dengan proses penggabungjalinan.


APAKAH PENDEKATAN DAN STRATEGI PENGAJARAN INDUKTIF?
 • Mengumpul dan mentafsir maklumat-maklumat kemudian membuat generalisasi/kesimpulan
 • Bermula dengan memberi beberapa contoh yang khusus
 • Contoh-contoh mempunyai prinsip yang sama
 • Murid dibimbing memikir, mengkaji, mengenalpasti & mentafsir maklumat untuk membuat generalisasi/kesimpulan
 • Matematik, bahasa dan sains banyak menggunakan pengajaran induktif
 • Kaedah inkuiri-penemuan diamalkan apabila mengajar sains
  • Contoh kusus ikan emas, udang, sotong, berudu
  • Memerhati & mengkaji – bernafas melalui insang
  • Mentafsir dan membuat generalisasi – Haiwan hidup dalam air mempunyai insang untuk bernafas.
 • Prinsip Penggunaan Strategi Pengajaran Induktif
  • Sediakan contoh-contoh yang sesuai
  • Soalan-soalan disediakan untuk membimbing membuat kesimpulan
  • Guru tidak menghuraikan isi pelajaran, murid dibimbing untuk mencari kesimpulan
  • Jenis contoh khusus dipelbagaikan tetapi mengandungi ciri yang sama
  • Contoh-contoh khusus yang dipilih haruslah sesuai & mencukupi.
  • Murid-murid digalakkan memberi contoh yang sama
  • Guru tidak harus memberi contoh sekaligus
  • Sediakan alat bantu mangajar
  • Penggunaan deria-deria murid dalam aktiviti – lihat, dengar, hidu & sentuh.
  • Pengajaran mengikut urutan yang tepat – contoh-contoh spesifik membawa kepada kesimpulan umum.


APAKAH PENDEKATAN DAN STRATEGI PENGAJARAN DEDUKTIF?

 • Strategi Pengajaran Deduktif merupakan kaedah mengajar yang kompleks kerana murid perlu memperolehi kefahaman yang mendalam /mencukupi serta berupaya memilih rumus, hukum, teorem, peraturan yang telah dipelajari dengan tepat untuk diaplikasi pada contoh-contoh khusus.
 • Bermula daripada berberapa rumus, prinsip, hukum, teorem/peraturan
 • Digunakan kesimpulan baru, generalisasi baru daripda rumus, hukum, peraturan
 • Proses pengajaran:
  • Prinsip/rumus
  • Kaedah deduktif
  • Aplikasi rumus/prinsip
  • Mendapat rumus baru, prinsip baru dsb.
  • Guru memberi tahu murid objektif pelajaran pada peringkat awal,
  • Murid dibimbing mengingat kembali hukum, prinsip, teori, peraturan bagi mendapat kesimpulan yang baru/ menyelesaikan masalah.


APAKAH PENDEKATAN DAN STRATEGI PENGAJARAN ELEKTIF/eklektik?

o   Elektif bererti pemilihan, eklektik bermakna bercampur
o   Gabungan pendekatan digunakan
o   Menggabungkan pendekatan indukti dan deduktif
o   Banyak digunakan dalam pengajaran sains dan matematik
o   Boleh gunakan strategi Pusatan guru, Pusatan murid, Pusatan bahan
o   Digunakan dalam aktiviti pemulihan dan pengayaan

APAKAH PENDEKATAN DAN STRATEGI PENGAJARAN TEMATIK?
 • Pokok perbicaraan/topic utama contoh tema alam semula jadi, tema perpaduan kaum
 • Tema dipecahkan kepada sub-topik untuk perbincangan
  • kumpulan pelbagai kebolehan
  • sama kebolehan
 • Tema yang sama dibincangkan oleh
  • kumpulan pelbagai kebolehan
  • sama kebolehan
 • Tema yang berbeza tetapi saling melengkapi
  • kumpulan pelbagai kebolehan
  • sama kebolehan
 • Selepas perbincangan, dapatan-dapatan dibentangkan oleh wakil kumpulan
 • Membuat rumusan
APAKAH PENDEKATAN DAN STRATEGI PENGAJARAN MASTERI (Mastery Learning)?

 • Penguasaan, Kemahiran , Cekap, Lengkap
 • Maklumbalas pembelajaran, pengubahsuaian, meningkat keberkesanan
 • Faktor pencapaian murid:
  • Kebolehan asas
  • Kuantiti & kualiti pengajaran/pembelajaran
  • Kebolehan memahami pengajaran
  • Daya usaha pembelajaran berterusan
  • Masa pembelajaran
 • Strategi pengajaran – adakan objektif yang jelas dan boleh diukur.
 • Pilih kaedah & teknik yng berkesan
 • Nilai hasil pembelajaran dengan ujian formatif (diagnostic) dan ujian sumatif berdasarkan objektif pelajaran bagi melihat tahap penguasaan pelajaran.
 • Aktiviti pemulihan kepada yang belum menguasai sesuatu pelajaran
 • Yang lemah diberi pemulihan dan yang mencapaia objektif diberi aktiviti pengayaan.

No comments:

Post a Comment