Sunday, November 7, 2010

Nota Kajian Sosial

Topik 5
5.1          Jenis dan contoh bahan batuan mengajar.
5.11 Bahan bercetak
·         Pusat sumber sekolah
·         Perpustakaan akademik
·         Perpustakaan khas
·         Perpustaakaan awam
·         Perpustakaan negara malaysia
Kelebihan-murah,kekal,senang dirujuk,mudah alih dan mudah
    Akses.
Kelemahan-tebal,berat,tidak boleh disunting,tidak terkini
                      kerana bahan bercetak seperti buku mengambil
                      masa untuk ditulis,disunting,dicetak dan diedar.
5.12 Bahan teknologi pendidikan
·         Alat pandang dengar
o    Kelebihan-murah,menarik,pelbagai pancaindera,mudah akses,boleh berulang tayang siaran,boleh digunakan dimana2 dan bila2.
o    Kelemahan-tidak tahan lasak,susah menyuntingnya,tidak terkini.
·         Papan pengajaran
o   Papan tulis,putih,magnatik,flip, kenyataan,flanel,gulung,slip,elektronik
·         Visual-fotografik,elektronik,grafik
o   Visual analogik
o   Visual organisasi
o   Ciri-ciri
§  Mudah dan jelas dibaca
§  Mesej mudah ditafsir
§  Mendorong intraksi
§  Membantu memfokus
5.13 Bahan berasaskan komputer
o   Kelebihan-amat fleksibel,mudah dikemaskinikan, penggunaan multi-media,jaringan tidak terhad, canggih, mesra pengguna.
o   Kelemahan-mahal,menimbulkan tekanan,perisian terhad, bergantung kepada bekalan elektrik, perlu mahir komputer.

5.2 Penyediaan bahan bantu mengajar
5.2.1 Kriteria pemilihan bahan bantu mengajar
v  Selaras dengan dasar kerajaan
v  Tidak bercanggah dgn nilai dan budaya
v  Releven dgn kurikulum
v  Mengikut prinsip pedagogi
v  Memberi maklumat terkini
v  Tidak terlalu mahal
v  Mudah diperolehi
v  Mudah digunakan
v  Mudah alih dan diselenggarakan
v  Pelbagai rangsangan deria
v  Boleh digunakan berulangkali.
5.2.2 Penyediaan bahan
                Perkara yang perlu diambil kira:-
v  Bahan bercetak sukar disediakan dan lambat,lebih baik guna bahan berkomputer
v  Bahan audio-visual mudah didapati dari internet.
v  Komputer boleh meningkatkan keberkesanan p&p.
v  Komputer mudah terdedah kepada kerosakan.
5.2.3 Teknik penyediaan bahan
Ø  Teknik cantuman/gabungan
Ø  Teknik penggunaan serentak
Ø  Melahirkan ciptaan baru
Ø  Perkongsian melalui jaringan
Ø  Penyelidikan dan pembangunan
5.2.4 sumber-sumber bahan
Ø  Katalog
Ø  Kamus
Ø  Ensiklopedia
Ø  Kamus biografi
Ø  Almanak/buku tahunan
Ø  Direktori
Ø  Gazetir
Ø  Bibliografi
Ø  Indeks
Ø  Buku laporan tahunan
Ø  Peta/atlas

Topik 6
6.1 Pengajaran mikro-latihan pengajaran amali yang 
       dipermudahkan dari segi aspek skop dan   
       organisasinya.
Ø  Situasi pengajaran mikro
§  Tugas mengajar mengikut unit kemahiran.
§  Tidak perlu murid sebenar
§  Saiz kelas kecil
§  Waktu mengajar dipekdekkan
§  Dilaksanakan di makmal atau di bilik mikro.
·         Viariasi rangsangan
¨       Tingkah laku guru
Ø  Gerak geri
Ø  Gerak isyarat
Ø  Suara
Ø  Hentian
Ø  Pemusatan
¨       Pengalihan saluran deria
Ø  Mendengar kpd membaca
Ø  Membaca kpd mendengar
Ø  Memandang kpd membaca
¨       Intraksi guru-murid
Ø  Guru-murid(kelas)
Ø  Guru dgn individu
Ø  Guru dgn kumpulan
Ø  Murid dgn murid
v  Tingkah laku
v  Sumber
v  Perhubungan guru-murid
v  Aspek pelaksanaanpengajaran mikro
Ø  Penyampaian
§  Menstruktur
§  Menjelaskan
§  Membuat perkaitan, petunjuk dan keutamaan
§  Mengelakkankekaburan
Ø  Komponen pengukuhan
§  Pengukuhan lisan
§  Sentuhan
§  Penggunaan jawapan murid
Ø  Komponen penyoalan
§  Bentuk soalan
§  Aras soalan
·         Ingat kembali
·         Aplikasi
·         Analisis
·         Sintesis
·         Penilaian
Ø  Komponen penutup
§  Penutup kognitif
§  Penutup sosial
6.2 pengajaran makro-latihan mengajar sepenuhnya.
       ada 3 bahagian :-
v  Peringkat perancangan
Ø  Penentuan tajuk dan isi pelajaran
Ø  Penentuan pengetahuan sedia ada
Ø  Penentuan hasil pembelajaran
v  Peringkat penyampaian
Ø  Penentuan strategi p&p dan peruntukan masa
Ø  Penyampain isi dan perkembangan
Ø  Motivasi
Ø  Kemahiran menerang
Ø  Bahasa dan suara
Ø  Peneguhan
Ø  Sumber
Ø  Pengurusan kelas
Ø  Pesonaliti guru
v  Peringkat penilaian
6.3 format persediaan p&p
Komponen format p&p
v  Butir-butir am
v  Topik/perincian huraian
v  Ringkasan isi pelajaran
v  Pengetahuan sedia ada
v  Hasil pelajaran/objektif
v  Unsur nilai
v  Sumber p&p
v  Elemen pengurusan pembelajaran bestari/kemahiran generik
v  Prosidur pelaksanaan.
Komponen format
v  Butir-butir am
v  Topik princian
v  Ringkasan isi pelajaran
v  Hasil pembelajaran
Ø  Penentuan hasil pembelajaran
§  membantu guru merancang,kaedah,sumber
§  memberi tumpuan tahap penguasaan HP
§  apa yang perlu dikuasai murid
§  membantu melaksana penilaian
§  membantu membina penilaian
Ø  penyataan hasil pembelajaran
§  merujuk kpd sukatan
§  dlm bentuk tingkah laku
§  tepat,eksplisit&jelas
§  dalam domain kognitif,psikomotor afektif
§  mengikut araspembelajaran dari mudah kepada sukar.
v  Pengetahuan sedia ada
v  Unsur nilai
v  Sumber p&p
v  Elemen pengurusan pembelajaran bestari/ kemahiran generik
v  Komponen pelaksanaan p&p
v  Set induksi
Ø  Prinsip set induksi
§  HP/objektif pelajaran
§  Bermakna dan mengikut tahap
§  Berkaitan pengetahuan sedia ada
Ø  Bagaimana melaksanakan set induksi
§  Mengenal konsep@prinsip
Topik 7
7.1 Maksud penilaian
·         Proses menguji, mengukur dan membuat pertimbangan atau pentaksiran tentang kebolehan atau kemahiran dan kefahaman murid berdasarkan hasil pembelajaran yang telah ditetapkan.
·         Kenapa perlu menilai
o   Menentukan pencapaian hasil pembelajaran
o   Menentukan tahap pencapaian pelajar.
o   Menggred pelajar
o   Menentukan strategi pembelajaran
7.1.1 jenis penilaian
v  Penilaian formatif-penilaian sepanjang masa p&p
v  Penilaian sumatif-pencapain terhadap objektif yg meliputi seluruh tajuk.
7.12 bentuk sistem penilaian
v  Penilaian berpusat
Ø  Penilaian yg dikendalikan dan dikawal secara berpusat
Ø  Soalan adalah setara
Ø  Menilai pencapaian pelajar dalam sesuatu mata pelajaran.
7.1.3 Alat penilaian
A. Pemerhatian
v  Jenis pemerhatian
Ø  Tanpa prasangka-melapor apa yg dilihat
Ø  Open ended-tidak spesifik
Ø  Jangka panjang/pendek-mengikut jangka waktu yg berperingkat
Ø  kualiti permerhatian
§  Prihatin
§  Peka
§  Yakin
§  Jujur
§  Sabar
§  Tekal
Ø  Perancangan
§  Rapi
§  Disasarkan
§  Tempoh
§  Penganalisa
§  Tidak susut
Ø  Situasi
§  Bilik darjah
§  Pelajar
§  Bahan
§  Persekitaran
Ø  Fungsi
§  Peningkatan pelajar
§  Tahap pencapaian
§  Tugasan
Ø  Strategi memerhati
§  Berterusan
§  Instrument
§  Global/analitikal
v  Strategi pelaksanaan
Ø  Dilakukan berterusan mengikut keperluan yg jelas.
Ø  Menggunakan senarai semak@rekod anekdot
§  Rekod anekdot
·         Rekod ditulis selepas sesuatu pemerhatian
·         Laporan ditulis secara objektif dan tidak dipengaruhi oleh emosi penilai
·         Latar belakang kejaidian disiasat
·         Butir laporan dirahsiakan
·         Digunakan utk memperbaiki sahsiah pelajar
·         Pemerhatian terhadap tingkah laku yang positif dan negatif
Ø  Dilakukan secara globalatau analitik mengikut objektif
Ø  Merekod dan menganalisis
Ø  Tindakan susulan terhadap hasil@pemerhatian
Ø  Jangka masa pemerhatian disesuaikan dgn keadaan dan keperluan
Ø  Maklum balas diperolehi melaui pemerhatian
Ø  Hands-on investigation
v  Penilain secara penulisan
Ø  Perkara yg perlu dinilai secara penulisan
§  Penguasaan pengetahuan
§  Pemahaman konsep
§  Kemahiran berfikir
§  Penguasaan kemahiran belajar
§  Kemahiran bahasa
§  Penglahiran emosi
§  Perkembangan minat
§  Amalan positif
§  Perkembangan daya kreatif
§  Perubahan sikap
Ø  Boleh dilakukan secara individu atau secara kumpulan melalui proses hasil penulisan yang boleh dibuat secra impresionistik/holistik.
v  Penilain secara lisan
Ø  Strategi pelaksanaan
§  Kemahiran yg boleh dinilai ialah
·         Mendengar
·         Menyoal
·         Perkembangan intelek
·         Perkembangan idea
·         Kemahiran sosial
·         Nilai murni
·         Aktiviti
B. Portfolio
v  Jenis portfolio
Ø  Kerja harian
§  Bahan yg dikumpul utk menghasilkan tugasan
§  Portfolio hasil terbaik
Ø  Portfolio dokumen
§  Tugasan kecil yg dijalankan semasa mengumpul bahan pada jangka masa tertentu.
v  Langkah menilai portfolio
Ø  Perancangan
§  Tujuan dan jenis portfolio
·         Ditentukan sama ada menilai atau hasil portfolio
·         Memastikan bukti untuk mencapai matlamat kurikulum
·         Disesuaikan mengikut kumoulan sasar pelajar.
§  Isi kandungan


No comments:

Post a Comment