Monday, October 25, 2010

Teknologi Dalam Pendidikan

Nilai dan Semak : Menilai kaedah dan media

Penilaian ialah proses membuat pertimbangan nilai tentang sesuatu perkara. Ia berlaku sepanjang proses pengajaran, iaitu sebelum, semasa dan selepas pengajaran.

 • Penilaian melibatkan aspek:
 • Menilai pencapaian pelajar
 • Pembelajaran yang dihasilkan
 • Menilai media dan kaedah
 • Kualiti Media
 • Penggunaan guru
 • Penggunaan murid

Menilai kaedah dan media

Kualiti media seringkali dilihat dari sudut sumbangannya terhadap pembelajaran. Terdapat ciri-ciri yang telah ditetapkan dalam aspek ini seperti:
 • Adakah media berkesan?
 • Bolehkah ia dipertingkatkan?
 • Adakah ia berguna?
 • Adakah media membantu pelajar mencapai objektif?
 • Adakah ia mencetuskan minat pelajar?
 • Adakah ia menyediakan penglibatan pelajar yang bererti?

Terdapat beberapa senarai lain yang juga elok dijadikan garis panduan ketika menilai media iaitu:
 • Kreatif dan berkaitan dengan isu yang menarik minat pelajar.
 • Menyokong pemikiran tinggi (Soktratik)
 • Memperkembangkan kemahiran berfikir.
 • Menyampaikan kandungan secara mendalam.
 • Meransang naluri ingin tahu pelajar
 • Pelajar dapat melibatkan diri secara aktif.
 • Membolehkan penerokaan isu secara mendalam.
 • Menghubungkaitkan bidang pelajaran
 • Meningkatkan nilai murni

Pemilihan kaedah, Media dan Bahan Pengajaran

Terdapat 3 langkah dalam pemilihan kaedah, media dan bahan pengajaran.


a) Menentukan kaedah yang sesuai dengan tugasan pembelajaran.

Seperti Set Induksi dimulakan dengan kaedah simulasi, diikuti dengan kaedah demonstrasi latihan dan latih tubi untuk mempelajari kemahiran yang baru.


b) Memilih media yang sesuai untuk melaksanakan kaedah yang dipilih.

Pemilihan media berasaskan kriteria yang tertentu:
 1. Sepadan dengan kurikulum
 2. Maklumat tepat dan terkini
 3. Bahasa yang jelas dan tepat
 4. Menarik minat dan mencetuskan motivasi pelajar
 5. Menggalakkan penglibatan pelajar
 6. Mempunyai teknikal kualiti yang baik.
 7. Terdapat bukti keberkesanannya
 8. Bebas daripada bias.
 9. Mempunyai buku panduan yang lengkap.


(c) Mereka bentuk media

Tujuh perkara yang perlu diambil kira untuk mengubahsuai media yang tersedia atau menyediakannya sendiri.
 1. Objektif
 2. Pelajar
 3. Kos
 4. Kepakaran teknikal
 5. Peralatan
 6. Fasiliti
 7. Masa

Gunakan Media dan Bahan

Terdapat lima langkah bagi penggunaan media yang baik:
 1. Preview bahan
 2. Sediakan bahan
 3. Sediakan persekitaran
 4. Sediakan pelajar
 5. Sediakan pengalaman pembelajaran

Reka bentuk pengajaran : Analisis Pelajar

Terdapat 3 perkara penting untuk menganalisis ciri-ciri pelajar:

(a) Ciri-ciri umum
Merupakan deskripsi umum tentang umur, tahap, latar belakang sosial ekonomi dan sebagainya.


(b) Kompetensi khusus
Berkait dengan pengetahuan dan kemahiran sedia ada pelajar tentang tajuk dan kandungan pelajaran.


(c) Gaya pembelajaran
Merujuk kepada kluster trait psikologi yang dapat menerangkan bagaimana seseorang itu menanggapi, berinteraksi dan bertindak balas dengan persekitaran.

Model ASSURE

Model ASSURE bertujuan menyediakan panduan merancang dan mengendalikan pengajaran yang memerlukan penggunaan media.

Model ASSURE mengandungi 6 langkah (Heinich (1982).
 • A – Analyse learner (Analisis pelajar)
 • S – State objective (Nyatakan objektif)
 • S – Select method, media, and materials (Pilih kaedah, media dan bahan)
 • U – Utilise media and materials (Gunakan media dan bahan)
 • R – Require learner participation (Dorong penglibatan pelajar)
 • E – Evaluate and revise (Nilai dan semak)

Reka bentuk pengajaran

Reka bentuk pengajaran ialah suatu proses sistematik untuk mereka bentuk, membangun, melaksana dan menilai pengajaran.

Enam perkara asas yang merangkumi seluruh proses pengajaran ialah:

 • Menentukan keperluan pelajar
 • Menentukan matlamat dan objektif
 • Membina prosedur penilaian
 • Mereka bentuk dan memilih strategi penyampaian
 • Mencuba sistem pengajaran
 • Menilai keseluruhan sistem
Kegunaan Reka Bentuk Pengajaran adalah untuk ntuk menghasilkan pengajaran yang berkesan. Pengajaran yang berkesan membolehkan pelajar memperoleh kemahiran, pengetahuan dan sikap yang diharapkan.

No comments:

Post a Comment